Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Opinnnäytetyön tekijän opas: Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

KAMK on sitotutunut noudattamaan toiminnassaan TENKin laatimaa ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä. Jos opinnäytetyöhön liittyy ihmiseen kohdistuvaa tutkimusta, esim. haastatteluja tai havainnointia, tulee huomioida TENKin ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa.

Suositukset perustuvat lainsäädäntöön sekä tiedeyhteisön kansainvälisiin ja kansallisiin tutkimuseettisiin periaatteisiin, linjauksiin ja suosituksiin. Suositukset on muotoiltu opiskelijan ja ohjaajan muistilistoiksi ja niitä avaavaksi tekstiksi. 

Eettiset ohjeet ja määräykset sitovat opinnäytetyön tekijää ja ohjaajaa. Viime kädessä vastuu hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta opinnäytetyörprosessissa on opiskelijalla itsellään.


Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset (pdf)

Vastuullinen opinnäytetyö -esitysmateriaali opiskelijoille ja ohjaajille

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK).

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019.

Vastuullinen tiede ja avoimuus

  • Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • PL 52, Ketunpolku 1
  • 87101 KAJAANI
  • kajaanin.amk@kamk.fi
  • Saavutettavuusseloste
-->