Siirry pääsisältöön

Avoin tiede ja aineistonhallinta: Etusivu

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi

Kajaanin ammattikorkeakoulu on sitoutunut TENKin ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohjeeseen.

AMK-lehti

Uusia julkaisuja Theseuksessa

Loading ...

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tavoitteena on lisätä TKI-toiminnan laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistää hankkeiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä. Avoimuus lisää tutkijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön  ammatillista verkostoitumista.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa ymmärtämään avoimen TKI-toiminnan luonnetta. Lisäksi tavoitteena on antaa käytännön ohjeita ja toimintamalleja avoimen TKI-toiminnan toteuttamiseen.  

 

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteita

 • pääsääntöisesti kaikki aineistot, tulokset ja tuotokset ovat avoimia
 • aineistolla tarkoitetaan TKI-toiminnassa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin toiminnan tuotokset perustuvat
 • avoimuudessa noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa ts. tutkimuseettisiä periaatteita sekä lainsäädäntöä
 • luottamuksellisten/arkaluontoisten tietojen suojaamisesta, tietoturvasta sekä tietosuojasta on huolehdittava
 • avoimuutta tuetaan infrastruktuurilla, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevat työkalut ja palvelut
 • tuotosten ja aineistojen avaaminen aiheuttaa kustannuksia, jotka täytyy ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa

TKI-toiminnan painopisteet ammattikorkeakouluissa

TKI-toiminnan painopisteet ammattikorkeakouluissa

Lähde: Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta: ARENEn rakenteellisen kehittämisen työryhmän raportti. Helsinki: ARENE, 2016.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025

Avoimen tieteen ja tutkimuksen missiona on:

 1. edistää avoimuutta tieteen perusarvona kaikessa tutkimusyhteisön toiminnassa
 2. vahvistaa yhteiskunnan sivistystä ja innovaatiotoimintaa, ja 
 3. parantaa tieteellisen ja taiteellisen tutkimuksen tuotosten ja niihin perustuvien oppimateriaalien laatua sekä tutkimustuotosten sujuvaa liikkuvuutta ja vaikuttavuutta koko yhteiskunnassa tutkijoiden ja tutkimusryhmien välillä, tutkimusalojen välillä, tutkimuksen ja koulutuksen välillä, tutkijoiden, yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä sekä tutkijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien sekä kansalaisten välillä. 

Hyvä tieteellinen käytäntö

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (HTK).

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohje Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019.

Vastuullinen tiede

Vastuullinen tiede -sivusto on opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä.

Avoimen tieteen verkkokurssi

Avoimen tieteen perusteet verkko-opiskeluna!
Kaikille avoin Avoimen tieteen verkkokurssi sisältää perustietoa avoimesta tieteestä teksteinä, kuvina ja videoina.

Kurssin avulla voit perehtyä avoimen tieteen perusteisiin, hyötyihin ja mahdollisuuksiin sekä yksittäisen tutkijan että laajasti koko yhteiskunnan näkökulmasta.

Kurssin sivulle

 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • PL 52, Ketunpolku 1
 • 87101 KAJAANI
 • kajaanin.amk@kamk.fi
 • Saavutettavuusseloste
-->